Сертификати


 

ЕТ “Мирса-93” притежава РАЗРЕШЕНИЕ №1125 от “ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР” на основание чл.36 от ЗТИП/ДВ бр.86/01.10.99,изм.допъл.ДВ бр.93/01.10.2002г. да извършва поддържане, ремонтиране и преустройване на газови съоражения и инсталации.

ЕТ “Мирса-93” притежава УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТ №474 от “ГАЗТЕК – БГ” АД, “ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР” потвърждаващо спазване изискванията на Наредба №6 при извършване на дейностите: Проектиране, изграждане, монтаж и обслужване на газоснабдителни системи и газови инсталации в сгради, работещи с природен газ.

Във връзка с дейността на ЕТ “Мирса-93” Управителят на фирмата има участие в фирма “Е.М.Е.-6” ООД, която е създадена с предмет на дейност: контрол на/чрез на електрически уреди и съоражения до 1000V, съобщителни кабелни линии и оптични кабелни линии. Същата притежава Заповед за Акредитиране и Сертификат за акредитация.

 

Удостоверения за квалификация на персонала:

– Удостоверение №37205 от УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПО СЪОБЩЕНИЯТА- курс и професионална подготовка на “КАБЕЛЕН МУФАДЖИЯ”

– Удостоверение №108 – курс и професионална подготовка на “КАБЕЛЕН МОНТЬОР”

– Удостоверения (2броя) №1602 от УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЗА ГАЗОВИ ТЕХНОЛОГИИ “ГАЗТЕК БГ” – курс и професионална подготовка за допускане на работа с газови съоражения и инсталции по наредби №3 и 4 ( Обн. ДВ, бр 24/1995г. )

– Удостоверение №1604 от УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЗА ГАЗОВИ ТЕХНОЛОГИИ “ГАЗТЕК БГ” – курс и професионална подготовка за допускане на работа с газови съоражения и инсталции по наредби №3 и 4 ( Обн. ДВ, бр 24/1995г. )

– Свидетелство № SV – 092 от УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЗА ГАЗОВИ ТЕХНОЛОГИИ “ГАЗТЕК БГ” – курс за професионално обучение за НАДЗОР по “ЗАВАРЯВАНЕ И ПОЛАГАНЕ НА ГАЗОПРОВОДИ ОТ PE-HD”

– Удостоверение №DGI-099 от УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЗА ГАЗОВИ ТЕХНОЛОГИИ “ГАЗТЕК БГ” – курс и професионална подготовка по “ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДНИ ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ”

– Удостоверение №1959 от УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЗА ГАЗОВИ ТЕХНОЛОГИИ “ГАЗТЕК БГ” – курс и професионална подготовка за допускане на работа с газови съоражения и инсталции по наредби №3 и 4 ( Обн. ДВ, бр 24/1995г. )

– Свидетелство №428 от УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЗА ГАЗОВИ ТЕХНОЛОГИИ “ГАЗТЕК БГ” – за правоспособност по заваряване (спояване с твърд припой )

– Свидетелство №3456 от ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “УЦЗД” към “МОНТАЖИ” ЕАД-ЦКЛ – за правоспособност по заваряване

– Свидетелство №362 от УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЗА ГАЗОВИ ТЕХНОЛОГИИ “ГАЗТЕК БГ” – за правоспособност по заваряване (челно заваряване с топъл елемент и електродифузно; специализация – заваряване на тръби от PE-HD за водо- и газопроводи)

– Свидетелство №363 от УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЗА ГАЗОВИ ТЕХНОЛОГИИ “ГАЗТЕК БГ” – за правоспособност по заваряване (челно заваряване с топъл елемент и електродифузно; специализация – заваряване на тръби от PE-HD за водо- и газопроводи)

– Свидетелство №364 от УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЗА ГАЗОВИ ТЕХНОЛОГИИ “ГАЗТЕК БГ” – за правоспособност по заваряване (челно заваряване с топъл елемент и електродифузно; специализация – заваряване на тръби от PE-HD за водо- и газопроводи)

– Свидетелство №578 от УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЗА ГАЗОВИ ТЕХНОЛОГИИ “ГАЗТЕК БГ” – за правоспособност по заваряване (челно заваряване с топъл елемент и електродифузно; специализация – заваряване на тръби от PE-HD за водо- и газопроводи)

– Свидетелство №579 от УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЗА ГАЗОВИ ТЕХНОЛОГИИ “ГАЗТЕК БГ” – за правоспособност по заваряване (челно заваряване с топъл елемент и електродифузно; специализация – заваряване на тръби от PE-HD за водо- и газопроводи)

– Свидетелство №582 от УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЗА ГАЗОВИ ТЕХНОЛОГИИ “ГАЗТЕК БГ” – за правоспособност по заваряване (челно заваряване с топъл елемент и електродифузно; специализация – заваряване на тръби от PE-HD за водо- и газопроводи)

– Свидетелство №583 от УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЗА ГАЗОВИ ТЕХНОЛОГИИ “ГАЗТЕК БГ” – за правоспособност по заваряване (челно заваряване с топъл елемент и електродифузно; специализация – заваряване на тръби от PE-HD за водо- и газопроводи)

– Сертификат от PIRELLI CONSTRUCTION за завършен кърс “OPTICA CABLE & FIBRE JOINTING COURSE” съгласно процедурите на DIGITAL TELECOMMUNICATIONS NETWORK OF BULGARIA